امروز:
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نام و نام خانوادگی : مصطفی معین
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : دانشگاه علوم پزشکی تهران
ایمیل : mmoin@sina.tums.ac.ir
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز – گروه ترویج علم
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : الهه حجازی
درجه علمی : دانشیار
محل فعالیت : دانشگاه تهران
ایمیل : ehejazi@ut.ac.ir
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز – گروه ترویج علم
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : محمد ابویی اردکان
درجه علمی : دانشیار
محل فعالیت : دانشگاه تهران
ایمیل : abooyee@gmail.com
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز– گروه ترویج علم
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : سعید سمنانیان
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : دانشگاه تربیت مدرس
ایمیل : ssemnan@modares.ac.ir
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز– گروه ترویج علم
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : حسین راغفر
درجه علمی : دانشیار
محل فعالیت : دانشگاه الزهرا
ایمیل : h.raghfar@alzahra.ac.ir
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز - گروه اقتصاد علم
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : عباس شاکری
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : دانشگاه علامه طباطبائی
ایمیل : shakeri.abbas@gmail.com
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز- گروه اقتصاد علم
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : فرشاد مومنی
درجه علمی : دانشیار
محل فعالیت : دانشگاه علامه طباطبائی
ایمیل : Farshad.momeni@gmail.com
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز- گروه اقتصاد علم
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : یعقوب موسوی
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : دانشگاه الزهرا
ایمیل : y.mousavi91@alzahra.ac.ir
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز- گروه علم و جامعه
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : اسماعیل خلیلی
درجه علمی :
محل فعالیت : پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت
ایمیل : Esmaeil.khalili@gmail.com
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز- گروه علم و جامعه
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : هادی مرجائی
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
ایمیل : hd_marjaie@yahoo.com
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز- گروه علم و جامعه
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : غلامرضا ذاکر صالحی
درجه علمی : دانشیار
محل فعالیت : موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
ایمیل : rsalehi514@gmail.com
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز - گروه علم و جامعه
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : علیرضا نوروزی
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : دانشگاه تهران
ایمیل : noruzi@ut.ac.ir
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز – گروه علم سنجی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : جعفر مهراد
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : دانشگاه شیراز
ایمیل : dean@srlst.com
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز– گروه علم سنجی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : علیرضا ثقه‌الاسلامی
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
ایمیل : seghatoleslami@irandoc.ac.ir
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز- گروه اخلاق علم
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : رضا منصوری
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : دانشگاه شریف
ایمیل : mansouri@ipm.ir
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز– گروه ترویج علم
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : سجاد برخورداری
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : دانشگاه تهران
ایمیل : barkhordari@ut.ac.ir
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز- گروه اقتصاد علم
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : مقصود فراستخواه
درجه علمی : دانشیار
محل فعالیت : موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
ایمیل : m_farasatkhah@yahoo.com
نوع همکاری : عضو وابسته هیات علمی مرکز- گروه علم و جامعه
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : الهه حجازی
درجه علمی : دانشیار
محل فعالیت : دانشگاه تهران
ایمیل : ehejazi@ut.ac.ir
نوع همکاری : عضو شورای مرکز
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : نسرین نورشاهی
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
ایمیل : Nasso_43@yahoo.com
نوع همکاری : عضو شورای مرکز
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : علیرضا بوشهری
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : دانشگاه مالک اشتر
ایمیل : arb1148@yahoo.com
نوع همکاری : عضو کمیته داوری مرکز
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : مقصود فراستخواه
درجه علمی : دانشیار
محل فعالیت : موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
ایمیل : m_farasatkhah@yahoo.com
نوع همکاری : عضو کمیته داوری و شورای مرکز
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : صفر بیگ زاده
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : پژوهشگاه علوم و فناوری ایران ایرانداک
ایمیل : beigzadeh@irandoc.ac.ir
نوع همکاری : مجری طرح پژوهشی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : غلامرضا ذاکر صالحی
درجه علمی : دانشیار
محل فعالیت : موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
ایمیل : rsalehi514@gmail.com
نوع همکاری : مجری طرح پژوهشی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : محمد جلال عباسی شوازی
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : دانشگاه تهران
ایمیل : mabbasi@ut.ac.ir
نوع همکاری : مجری طرح پژوهشی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : محمد صالح ترکستانی
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : دانشگاه علامه طباطبائی
ایمیل : torkestani@gmail.com
نوع همکاری : مجری طرح پژوهشی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : هادی صمدی
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : آزاداسلامی علوم و تحقیقات
ایمیل : samadi@srbiau.ac.ir
نوع همکاری : مجری طرح پژوهشی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : مسعود بختياري كيا
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : دانشگاه هرمزکان
ایمیل : bakhtyari@hormozgan.ac.ir
نوع همکاری : مجری طرح پژوهشی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : مهدی الیاسی
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : دانشگاه علامه طباطبائی
ایمیل : elyasimail@gmail.com
نوع همکاری : مجری و ناظر طرح های پژوهشی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : سیّدعلی صمدی
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : دانشگاه آلستر در ایرلند شمالی
ایمیل : s.samadi@ulster.ac.uk
نوع همکاری : مجری طرح پژوهشی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : محسن سعیدی
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : دانشگاه علم و صنعت
ایمیل : msaeedi AT iust.ac.ir
نوع همکاری : مجری طرح پژوهشی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : منوچهر منطقی
درجه علمی : دانشیار
محل فعالیت : دانشگاه مالک اشتر
ایمیل : manteghi@ut.ac.ir
نوع همکاری : مجری طرح پژوهشی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : علیرضا حسن زاده
درجه علمی : دانشیار
محل فعالیت : دانشگاه تربیت مدرس
ایمیل : ar_hassanzadeh@modares.ac.ir
نوع همکاری : مجری طرح پژوهشی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : سروش قاضی نوری
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : دانشگاه علامه طباطبائی
ایمیل : ghazinoori@gmail.com
نوع همکاری : مجری طرح پژوهشی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : محمد صنعتی
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
ایمیل : m-sanati@nigeb.ac.ir
نوع همکاری : مجری طرح پژوهشی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : محمد علی شاه حسینی
درجه علمی : دانشیار
محل فعالیت : دانشگاه تهران
ایمیل : shahhoseini@ut.ac.ir
نوع همکاری : مجری طرح پژوهشی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : محمد صادق خیاطیان
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : پژوهشکده مطالعات بنيادين علم و فناوري
ایمیل : khayyatian@yahoo.com
نوع همکاری : ناظر طرح ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : علی معینی
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : دانشگاه تهران
ایمیل : moeini@ut.ac.ir
نوع همکاری : ناظر طرح ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : سید فرهنگ فصیحی
درجه علمی :
محل فعالیت : سازمان برنامه‌ریزی صندوق نواوری و شکوفایی
ایمیل : fassih@gmail.com
نوع همکاری : ناظر طرح ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : یعقوب انتظاری
درجه علمی : دانشیار
محل فعالیت : مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
ایمیل : entpost@yahoo.com
نوع همکاری : ناظر طرح ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : حمزه علی نورمحمدی
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : دانشگاه شاهد
ایمیل : nourmohammadi AT shahed.ac.ir
نوع همکاری : ناظر طرح ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : محمد توکل
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : دانشگاه تهران
ایمیل : mtavakoli@ut.ac.ir
نوع همکاری : ناظر طرح ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : سید محمد صاحبکار خراسانی
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
ایمیل : sahebkar@gmail.com
نوع همکاری : ناظر طرح ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : حسین رحمان سرشت
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : دانشگاه علامه طباطبائی
ایمیل : hrahmanseresht2007@gmail.com
نوع همکاری : ناظر طرح ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : طیبه عباسی
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : دانشگاه تهران
ایمیل : t.abbasi@ut.ac.ir
نوع همکاری : ناظر طرح ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : علی اصغر پورعزت
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : دانشگاه تهران
ایمیل : pourezzat@ut.ac.ir
نوع همکاری : ناظر و مجری طرح ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : سیروس علیدوستی
درجه علمی : دانشیار
محل فعالیت : پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ایمیل : alidousti@irandoc.ac.ir
نوع همکاری : ناظر طرح ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : بیژن بمبئی
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک زیست فناوری
ایمیل : bambai@nigeb.ac.ir
نوع همکاری : مجری طرح ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : حمید رضا آیت اللهی
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : دانشگاه علامه طباطبائی
ایمیل : hamidayat@gmail.com
نوع همکاری : مجری طرح‌ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : محمود تقی زاده داوری
درجه علمی : دانشیار
محل فعالیت : دانشگاه الهیات قم
ایمیل :
نوع همکاری : مجری طرح‌ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : مسعود آقا محمد حسین تجریشی
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : دانشگاه شریف
ایمیل : Tajrishy@sharif.edu
نوع همکاری : مجری طرح‌ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : نادر پور محمود
درجه علمی : استاد تمام
محل فعالیت : دانشگاه ارومیه
ایمیل : n.pormahmod@urmia.ac.ir
نوع همکاری : مجری طرح‌ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : طهمورث حسن قلی پور
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : دانشگاه تهران
ایمیل : thyasory@ut.ac.ir
نوع همکاری : مجری طرح‌ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : اردشیر انتظاری
درجه علمی : دانشیار
محل فعالیت : دانشگاه علامه طباطبائی
ایمیل : ali@entezari.ir
نوع همکاری : مجری طرح‌ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : علی پایا
درجه علمی : استاد تمام
محل فعالیت : کالج اسلامی لندن
ایمیل : alipaya@hotmail.com
نوع همکاری : مجری طرح‌ها
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : سپهر قاضی نوری
درجه علمی : استاد
محل فعالیت : دانشگاه تربیت مدرس
ایمیل : ghazinoory@gmail.com
نوع همکاری : سردبیر مجله سیاست علم و فناوری
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : سید مهدی سجادی فر
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : دانشگاه علم و فرهنگ
ایمیل : sajadifar@usc.ac.ir
نوع همکاری : مشاور در واحد معاونت پژوهشی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : اکبر گلدسته
درجه علمی : استادیار
محل فعالیت : دانشگاه علم و فرهنگ
ایمیل : goldasteh@usc.ac.ir
نوع همکاری : مشاور در واحد معاونت پژوهشی
شناختنامه علمی : رزومه
نام و نام خانوادگی : امین شکری پور
درجه علمی :
محل فعالیت : مرکز مخابرات ایران
ایمیل : shokripour@itrc.ac.ir
نوع همکاری : مشاور IT
شناختنامه علمی : رزومه